قرآن کتاب آسمانی ما (۱)
۱۷ مرداد ۱۳۹۵

قرآن کتاب آسمانی ما مقدمه بیش از ۱۴۰۰ سال پیش از میان مردمان چوپان و فقیر که در میان بیابان خاموش عربستان زندگی می کردند مردی به پیامبری مبعوث شد تا آخرین معجزه خداوندی را به نسل بشریت تقدیم کند، معجزه ای که فقط و فقط برای مردمان آن روزگار و عده ای چشمان تماشاگر […]

قرآن کتاب آسمانی ما (۱)
۱۷ مرداد ۱۳۹۵

قرآن کتاب آسمانی ما مقدمه بیش از ۱۴۰۰ سال پیش از میان مردمان چوپان و فقیر که در میان بیابان خاموش عربستان زندگی می کردند مردی به پیامبری مبعوث شد تا آخرین معجزه خداوندی را به نسل بشریت تقدیم کند، معجزه ای که فقط و فقط برای مردمان آن روزگار و عده ای چشمان تماشاگر […]

قرآن کتاب آسمانی ما (۱)
۱۷ مرداد ۱۳۹۵

قرآن کتاب آسمانی ما مقدمه بیش از ۱۴۰۰ سال پیش از میان مردمان چوپان و فقیر که در میان بیابان خاموش عربستان زندگی می کردند مردی به پیامبری مبعوث شد تا آخرین معجزه خداوندی را به نسل بشریت تقدیم کند، معجزه ای که فقط و فقط برای مردمان آن روزگار و عده ای چشمان تماشاگر […]

قرآن کتاب آسمانی ما (۲)
۱۷ مرداد ۱۳۹۵

قرآن و اندیشمندان معاصر قرآن کتابی است که در ابعاد مختلف زندگی، آدمی را رهنمون است و هم چون خورشیدی فروزنده، کس یارای انکار خصائص و ویژگی های گوناگون وجودی آن را ندارد و هرکس به سهم خویش و به اندازه ظرف درونی اش از بحر لایزال آن رفع عطش می کند. در این قسمت […]

قرآن کتاب آسمانی ما (۲)
۱۷ مرداد ۱۳۹۵

قرآن و اندیشمندان معاصر قرآن کتابی است که در ابعاد مختلف زندگی، آدمی را رهنمون است و هم چون خورشیدی فروزنده، کس یارای انکار خصائص و ویژگی های گوناگون وجودی آن را ندارد و هرکس به سهم خویش و به اندازه ظرف درونی اش از بحر لایزال آن رفع عطش می کند. در این قسمت […]

قرآن کتاب آسمانی ما (۲)
۱۷ مرداد ۱۳۹۵

قرآن و اندیشمندان معاصر قرآن کتابی است که در ابعاد مختلف زندگی، آدمی را رهنمون است و هم چون خورشیدی فروزنده، کس یارای انکار خصائص و ویژگی های گوناگون وجودی آن را ندارد و هرکس به سهم خویش و به اندازه ظرف درونی اش از بحر لایزال آن رفع عطش می کند. در این قسمت […]

قرآن کتاب آسمانی ما (۳)
۱۷ مرداد ۱۳۹۵

«یک روز برای خدا مانند هزار سال در محاسبات شما است.» و یوم یحشرهم کأن لّم یلبثوا إلاَّ ساعهً من النَّهار یتعارفون بینهم قد خسرالَّذین کذَّبوا بلقاء الله و ما کانوا مهتدین (یونس/۴۵) «و روزی که آن ها را زنده کند مانند این می ماند که بیش از ساعتی از روز در قبر نبوده اند […]

قرآن کتاب آسمانی ما (۳)
۱۷ مرداد ۱۳۹۵

«یک روز برای خدا مانند هزار سال در محاسبات شما است.» و یوم یحشرهم کأن لّم یلبثوا إلاَّ ساعهً من النَّهار یتعارفون بینهم قد خسرالَّذین کذَّبوا بلقاء الله و ما کانوا مهتدین (یونس/۴۵) «و روزی که آن ها را زنده کند مانند این می ماند که بیش از ساعتی از روز در قبر نبوده اند […]

قرآن کتاب آسمانی ما (۳)
۱۷ مرداد ۱۳۹۵

«یک روز برای خدا مانند هزار سال در محاسبات شما است.» و یوم یحشرهم کأن لّم یلبثوا إلاَّ ساعهً من النَّهار یتعارفون بینهم قد خسرالَّذین کذَّبوا بلقاء الله و ما کانوا مهتدین (یونس/۴۵) «و روزی که آن ها را زنده کند مانند این می ماند که بیش از ساعتی از روز در قبر نبوده اند […]

قرآن در مراسم ختم
۱۷ مرداد ۱۳۹۵

قرآن در مراسم ختم   مردم هر نقطه و سرزمینی, آداب رسوم و آیین هایی خاص دارند. که به تمام مراحل زندگی شان از ولایت تا وفات مربوط است. یکی از این آیین های ویژه میان هر قوم و در هر کشور و منطقه ای, آیین های پس از مرگ است. مردمان هر سرزمینی از […]