قرآن و علم
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

نگرش توحیدی در برابر نگرش طبیعیبعضی از فیلسوفان باستان ادعا می کردند که جهان قدیم است یعنی ازلی و بلا اول است و قهراً حادث یا آفریده نیست. در یک تقسیم بندی این عده را دهریه می نامیدند. حتی در میان عرب جاهلی هم این اندیشه طرفدار داشته است: وَقَالُوا مَا هِیَ إِلَّا حَیَاتُنَا الدُّنْیَا […]