مقدمهخط به معنای نوشتن یا نوشته است و در باره پیدایش آن دو دیدگاه مطرح است. برخی از پژوهش گران با استناد به پاره‌ای از آیات قرآن، پیدایش خط را امری توقیفی می‌دانند. و گروهی بر این باورند که خط توسط بشر پدید آمده است. از طرفی درباره پیدایش خط عربی نیزکه همان خط قرآن […]