قرآن که در فرهنگ تشیع با صفت « مجید » و در فرهنگ تسنن با صفت « کریم » معروف است، کتاب مقدس و آسمانی اسلام است و تعریف تفصیلی و علمی آن از این قرار است: وحی نامه ی اعجاز آمیز الهی که به زبان عربی، و عین الفاظ، توسط، فرشته ی امین وحی […]