بی تردید قرن چهارم هجری و کمی قبل از آن، تا میانه ی قرن پنجم، از دوره های پرفراز و نشیب و سراسر رخ دادهای تلخ و شیرین تاریخ اسلام است؛ پیدایش شخصیت های بزرگ و اندیشه ی آفرین در میان مذاهب گوناگون اسلامی از جمله رویدادهای بزرگ این دوره است. این دوره به تنهایی، […]