اشارهمقصود از منابع تفسیر، گزاره هایی هستند که داده هایی قطعی، معتبر و متناسب با مفاد آیات را در اختیار مفسر قرار می دهند و معانی واژگان قرآنی و مفهوم آیات را برای وی روشن می کنند.(۱) عدم به کارگیری منابع معتبر در تفسیر، اعتبار نتایج تفسیری و آموزه های مستفاد از قرآن را زیر […]

اشارهروش تفسیری از ارکان عمده در هر نظریه تفسیری به شمار می آید(۱)، و خطای در انتخاب روش درست تفسیر، در اعتبار نتایج تفسیر تأثیرگذار است. دغدغه ی شناخت روش صحیح تفسیر تا حدی است که برخی به دنبال شناسایی شاخصه های آن از منظر خود قرآن بوده اند.(۲) روش تابعی از منهج تفسیری است […]

شاخصه دوم. توجه به قلمروهای فراتفسیری فهم قرآن«قلمرو» یکی از مؤلفه های نظریه تفسیری است. هر مفسری تلاش تفسیری خود را در همان چارچوب از قبل تعیین شده، انجام می دهد؛ همچنین در مؤلفه قلمرو تأکید بر این است که حد و مرز تفسیر با ترجمه، تأویل، جری و تطبیق بایستی برای یک مفسر روشن […]

الف) معیارهای داوری محتوایی تفسیر ۱٫ عدم مخالفت با کلیت و روح قرآنقرآن محوری، معیار مبنایی عترت در سنجش صحت مفاد احادیث منقول از آنان یا منسوب به آنان بوده است و عترت در احادیث خود بارها بدان تأکید کرده اند. این سخن بدین معناست که اهل بیت به همسویی تام محتوایی سخنان خود با […]