مفهوم “سنّت ” الف ـ در لغت واژه “سنّت ” در لغت، به معناى طریقه، سیره و روش آمده;۱ چنان که در قرآن کریم نیز به همین معنا به کار رفته است، آن جا که مى فرماید: “سنه اللّهِ فِى الّذینَ خَلوا مِن قبلُ و لَن تجدَ لِسنّه اللّهِ تبدیلاً ” (احزاب: ۶۲); این سنّت […]