مقدمه :بررسی بخش اول نشان داد که مبالغه به عنوان یکی از شیوه های گفتاری تأثیرگذار و هنری، طیف وسیعی از انواع شیوه های بیان را در حوزه های علوم بلاغت پوشش می دهد. به این معنا که برای بیان مبالغه آمیز یک مفهوم از گونه های مختلف بلاغی می توان بهره گرفت. بدون شک […]