یک. مبانی تفسیر در مطالعات تفسیر پژوهیهویت شناسی و طبقه بندی مبانی تفسیرْ از مسائل بنیادی و نظری دانش تفسیر به شمار می آید. مبانی تفسیر، از تنوع برخوردار است و می تواند انواعی چون زبان شناختی، کلامی، تاریخی، فلسفی و… را شامل شود. مبانی تفسیر، از مؤلفه های مهم در نظریه ی تفسیری است […]