روایات بیانگر الاهی بودن قرآن، افزون بر تبیین ماتن قرآن، بر کلامی- گفتاری بودن متن قرآن نیز اشاره دارند، البته این نکته در احادیث دیگری نیز گوشزد شده است. در مجموع، این روایات کلام بودن ویژگی ذاتی قرآن از صدور تا ابلاغ آن به مخاطبان، معرفی شده است. به سخن دیگر، صدور قرآن از خداوند […]