بررسی ادعاهای اخباری هامهم ترین و عمده ترین راه به دست آوردن خواسته های شارع مقدس از روی متون کتاب و سنت، ظواهر الفاظ است. از آن جا که ظواهر الفاظ مفید ظن نوعی به مرادات متکلم است، عقلاً و نقلاً برای این که بتواند مُثبت و به دست دهنده ی مراد متکلم باشد، در […]

بررسی ادعاهای اخباری ها ۳٫ اصولی ها و مسئله ی حجیّت ظواهر قرآن کریمتا پیش از ظهور اخباری ها و مطرح شدن اشکالاتی در زمینه ی حجیت ظواهر قرآن کریم، چنین مسئله ای در علم اصول فقه معنون نبوده است. چنان که در اصولِ فقه اهل سنت که با طرز فکر اخباری ها با این […]

بررسی ادعاهای اخباری ها ۴٫ بررسی نزاع اخباری ها و اصولی ها در حجیت ظواهر قرآن کریمدر کنار آنچه از اخباری ها و اصولی ها درباره حجیت ظواهر قرآن کریم نقل کردیم چندین نکته قابل توجه است:۱٫ تا پیش از اخباری ها چنین مسئله ای چه در حوزه ی اصولی شیعه و چه در حوزه […]