iشارهتفسیر امامیه یکی از جریانهای پویا و ریشه دار قرآن پژوهی در جهان اسلام به شمار می آید و پیشینه ای بس کهن در عهد امام علی‌ (علیه السلام) دارد. همان طور که در بخش دوم کتاب گذشت، دانش تفسیر قرآن مرهون سخنان علی (علیه السلام) و سپس آموخته های ابن عباس از ایشان است […]

اشکال اول. فهم قرآن در انحصار عترت نبوی« فهم قرآن در انحصار عترت نبوی » یکی از اشکالات است که مخالفانْ امامیه را بدان متهم نموده و سعی در رد و نقد آن داشته اند. مفاد این اشکال این است که شیعه اعتقاد دارد فهم قرآن در سطح تنزیل و تأویل آنها، تنها در انحصار […]

اشکال دوم. عدم اعتبار قول صحابهاِشکال دیگری که منتقدانْ بر مبانی کلامی امامیه در تفسیر مطرح کرده اند اعتقاد امامیه به عدم اعتبار قول صحابه در تفسیر است. البته این اشکال هرچند ناظر به منابع امامیه در تفسیر است، لکن متأثر از مبانی کلامی امامیه است. امامیه قول صحابه را در تفسیر و غیرتفسیر به […]

اِشکال سوم. اعتقاد شیعه به تحریف قرآناتهام دیگری که مخالفان مطرح کرده اند اعتقاد جمهور شیعه به تحریف قرآن است. از نگاه مخالفان « شیعه که ادعای تحریف و تبدیل قرآن را دارد، خودشان تحریف کنندگان قرآن هستند با برگرداندن الفاظ قرآن از مدالیلشان و دروغ بستن به خدا از روی هوا و هوس ». […]

۴٫ تفاسیر مأثور و محدثِ نوری، شاهدان تحریف قرآندر نگاه مخالفان، تحریف قرآن در شیعه دوگونه بوده است: تحریف در تأویل و تحریف در تنزیل. نوع اول بسیار فراوان بوده و کتابی از کتابهای حدیثی و تفسیری شیعه نیست که خالی از این قسم تحریف نباشد که از جمله ی آنها تفسیر باطنی آیات است. […]

اشکال چهارم. اعتزال گرایی عقلی امامیه در تفسیرمخالفان، به هنگام بررسی و ارزش گذاری تفاسیر شیعه، علاوه بر اینکه همه ی آنها را تفسیر به رأی و مذموم دانسته اند، مؤلفانشان را به عقل گرایی اعتزالی متهم کرده اند.(۱) تنها دلیل آنها در این اشکال این است که شیعه آیات زیادی از قرآن را که […]

اشکال پنجم. تأویل باطن، جری و تطبیق آیات بر امامتمخالفانْ اصل این را که قرآن دارای ظاهری و باطنی است، قبول دارند و آن را به روایتی از رسول خدا در بطن داری قرآن مستند می کنند، لکن تفسیر باطنی شیعه را نمی پذیرند؛ زیرا در پندار آنان مراد از باطنی که حدیث نبوی (صلی […]

اشکال ششم. نفوذ اسرائیلیات و احادیث موضوعه در تفاسیر امامیهنفوذ اسرائیلیات و احادیث موضوعه در تفاسیر امامیه از دیگر اشکالاتی است که مخالفان بر تفسیر امامیه می گیرند. در نگاه مخالفان پذیرش چنین اخباری سبب هدم اسلام و معانی قرآن است و به دنبال آن دو شرافت و حرمت اهل بیت را نیز نابود خواهد […]

اشکال هفتم. سوء استفاده از مبهمات و اسباب نزولدر نگاه مخالفان، مبهمات قرآنی عرصه ی گسترده ای برای شیعه در استخدام آیات مطابق اعتقادات اختصاص آنان بوده است و به همین هدف از اخبار منسوب به امامان مدد جسته و آیات مبهمی را در شأن ائمه و مخالفان آن تفسیر کرده اند، حال آنکه مفاد […]