انتظار در لغت به معنی چشم داشت و چشم به راه بودن و نوعی امید به آینده داشتن است. نتیجه ای که از معنای لغوی «انتظار» به دست می‌آید این است که اگر کسی کار خیر و شایسته ای انجام داده، منتظر است تا روزی فرا رسد و پاداش کار خیرش را دریافت کند و […]