عصر هشتمين امام نور حضرت رضا عليه السلام داراي ويژگي هاي گوناگوني بود و سخن از آن روزگار، نياز به بحث گسترده و کتاب ديگري دارد.من بر اين انديشه نيستم که آن روزگار، روزگار آزادي کامل براي بيان حقايق و حرکت بر اساس عدالت و فضيلت بود و آن گرامي مي توانست هر سخن حقي […]