علماي اسلام، افزون بر انجام وظيفه خطير بيانِ احكام شرعى، به مسائل مهم معارف اسلامي و اعتقادي و شبهاتى، كه از سوي نحله هاي گوناگون افكنده مي شده، غافل نبوده اند.تولد مهدى،حيات، غيبت، حكمت غيبت و… از سوي بزرگان اسلام، چه شيعه و چه سنّى، مورد بحث و بررسي بوده است.در اين باره، آثار فراواني […]