نگاه علمی و فرامذهبی به مسئله مهدویت با قلم نکته‌سنج فرهیخته‌ای توانا هم چون شهید بزرگوار آیت اللّه العظمی سید محمد باقر صدر، چهره‌ای درخشان و تابناک از آینده‌ای روشن برای بشریت تصورمی کند. رهبری و امامت چهاردهمین معصوم در مکتب پر ارج اسلام، جهان را در انتظار عدالت فراگیر و آسمانی موعود قرار داده […]