مقدمهعرفان به تجلی و ظهور(نظام ظاهر و مظهر) معتقد است و با آن، هستی را تفسیر می نماید. اما فلسفه به علت و معلول باور دارد و با این قانون، پدیده های هستی را تحلیل می کند. نظام علّی و معلولی از ارکان فلسفه به شمار می رود و اگر مباحث فلسفی از این رکن […]

دجال از نگاهی دیگر
۱۷ مرداد ۱۳۹۵

فتنه «دجال» در روایات ما به عنوان یکی از فتنه‌های قبل از ظهور حضرت امام مهدی(ع) شمرده شده است. هرچند در پی پرسش‌های گوناگونی که درباره مشخصات امامان معصوم(ع) پرسیده شده، ایشان به بیان ویژگی‌هایی از دجال پرداخته‌اند. اما این موضوع هم چنان در دوران ما، در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.گروهی دجال را با […]

دجّال
۱۷ مرداد ۱۳۹۵

از نشانه های ظهور، خروج دجّال است.دجّال از ریشه ی «دجل»به معنای دروغ گوی حیله گر است.دجّال در زبانی عربی به معنای آب طلا است و به همین علت، افراد بسیار دروغ گو که باطل را حق جلوه می دهند، دجّال نامیده می شوند.در روایات از دجّالها و دروغ گویان فراوانی نام برده شده است.در […]

اشاره: روایات توصیف کننده آستانه ظهور، گاه از افرادی سخن به میان آورده‌اند که در آن مقطع در سرزمین های درگیر به نقش‌آفرینی خواهند پرداخت؛ از جمله این افراد می‌توان به خراسانی، سید حسنی، حسینی، یمانی، شیصبانی، نفس زکیه، ابقع و اصهب و سفیانی اشاره کرد که درباره برخی از آنها مانند ابقع و اصهب […]

اشاره: روایات توصیف کننده آستانه ظهور، گاه از افرادی سخن به میان آورده‌اند که در آن مقطع در سرزمین های درگیر به نقش‌آفرینی خواهند پرداخت؛ از جمله این افراد می‌توان به خراسانی، سید حسنی، حسینی، یمانی، شیصبانی، نفس زکیه، ابقع و اصهب و سفیانی اشاره کرد که درباره برخی از آنها مانند ابقع و اصهب […]

اشاره: روایات توصیف کننده آستانه ظهور، گاه از افرادی سخن به میان آورده‌اند که در آن مقطع در سرزمین های درگیر به نقش‌آفرینی خواهند پرداخت؛ از جمله این افراد می‌توان به خراسانی، سید حسنی، حسینی، یمانی، شیصبانی، نفس زکیه، ابقع و اصهب و سفیانی اشاره کرد که درباره برخی از آنها مانند ابقع و اصهب […]

لطفاً در آغاز گفت وگو اشاره ای به مفهوم واژه ی «قرقیسیا»و موقعیت جغرافیایی این منطقه داشته باشید.o قرقیسیا معرّب «کرکیسیا»؛ به نوعی اسب تازی گفته می شود، که در عربی به آنها «حلّاب»گویند.(۱)قرقیسیا شهری در شمال سوریه، در طول جغرافیایی ۶۴ درجه و ۴۵ دقیقه و عرض جغرافیایی ۳۵ درجه، – براساس تحدید بطلمیوس […]

لطفاً در آغاز گفت وگو اشاره ای به مفهوم واژه ی «قرقیسیا»و موقعیت جغرافیایی این منطقه داشته باشید.o قرقیسیا معرّب «کرکیسیا»؛ به نوعی اسب تازی گفته می شود، که در عربی به آنها «حلّاب»گویند.(۱)قرقیسیا شهری در شمال سوریه، در طول جغرافیایی ۶۴ درجه و ۴۵ دقیقه و عرض جغرافیایی ۳۵ درجه، – براساس تحدید بطلمیوس […]

لطفاً در آغاز گفت وگو اشاره ای به مفهوم واژه ی «قرقیسیا»و موقعیت جغرافیایی این منطقه داشته باشید.o قرقیسیا معرّب «کرکیسیا»؛ به نوعی اسب تازی گفته می شود، که در عربی به آنها «حلّاب»گویند.(۱)قرقیسیا شهری در شمال سوریه، در طول جغرافیایی ۶۴ درجه و ۴۵ دقیقه و عرض جغرافیایی ۳۵ درجه، – براساس تحدید بطلمیوس […]

کارنامه سیاه سفیانی در عراقخروج شیصبانی در پیش‌قدم خروج سفیانی از محضر امام صادق(ع) در مورد خروج سفیانی پرسیدند، فرمود: «سفیانی هرگز خروج نمی‌کند، جز اینکه پیش از او «شیصبانی»1 در سرزمین کوفه خروج کند، سپاهیانش همانند آب که از زمین می‌جوشد، چون مور و ملخ در اطراف او گرد آیند و جمعیّت شما را […]