۱- برهان لطفیکی از ادله ی عقلی که از ناحیه ی متکلمان بر ضرورت وجود امام معصوم علیه السلام در هر زمان اقامه شده برهان لطف است. ابتدا به نکاتی که مربوط به این برهان است اشاره می کنیم و سپس به تبیین برهان می پردازیم. قاعده ی لطفمتکلمان مسلمان در رابطه ی با ارتباط […]

۲- برهان فطرتبرای اثبات وجود امام زمان علیه السلام از طریق برهان فطرت مقدماتی را ذکر می کنیم: مقدمه ی اولروانشناسان تمایلات غریزی و فطری انسان را به سه دسته تقسیم کرده اند: الف ـ تمایلات شخصی: مانند خود دوستی، و ارضاء عزت نفس.ب ـ تمایلات اجتماعی: که موجب می شود نوعی علاقه و دلبستگی […]

برهان علت غاییقبل از تبیین برهان علت غایی لازم است که به مسأله ی غایتمندی افعال خداوند اشاره ای نماییم که دخالت تامی در برهان دارد.یکی از مسائل عمومی افعال الهی که در علم کلام مطرح می شود این است که، آیا افعال خداوند دارای غایت و غرض است یا آن که بدون هیچ غایت […]

برهان مظهر جامعاین برهان را نیز با ذکر مقدماتی تشریح می کنیم: مقدمه ی اولانسان کامل دارای مقامی است که هیچ موجودی از موجودات جهان امکان هم وزن آن نیست و هیچ امری از کائنات هم ردیف آن نمی باشد.امام رضا علیه السلام در روزگاری که سخن از امامت و خلافت و چگونگی تعیین و […]

۵-برهان واسطه ی در فیضمسأله ی فیض و وساطت در آن از زمان های گذشته مورد بحث و نظر بوده است. این بحث در فلسفه ی ما قبل از اسلام خصوصا فلسفه ی افلاطونی از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و همچنین نزد فلاسفه ی اسلامی امثال فارابی و میرداماد و دیگران نیز مطرح بوده […]

۶٫ برهان امکان اشرفحکما قاعده ای دارند به نام قاعده ی امکان اشرف که در ابتدا به توسط اشراقیین تأسیس گشت، و لکن بعد از برهه ای از زمان این قاعده به دست مشائین رسید و با اقامه ی دلیل برهانی شد.در حقیقت این قاعده را همان طور که صدرالمتألهین شیرازی می گوید باید قاعده […]

۷- برهان عنایتیکی از براهینی که بر وجود امام زمان علیه السلام استدلال می شود برهان «عنایت» است، یعنی عنایت خداوند تبارک و تعالی نسبت به تکوین و تشریع. عنایت در لغت و اصطلاح«عنایت» در لغت به معنای اراده و قصد آمده است و در اصطلاح برای آن تعریفات گوناگونی بیان شده است:عنایت در مورد […]

۸- برهان تجلی اعظم یکی دیگر از ادله ای که می توان بر ضرورت وجود امام معصوم استدلال کرد برهان تجلی اتم است به این بیان:الف ـ تجلیات که همان ظهورات است در لسان قرآن مجید و روایات اهل بیت عصمت در حقیقت مرتبه ی نازله ی قرآن و به مثابت بدن آن و قرآن […]

۹- برهان تقابل قطبیناین برهان را با دو مقدمه می توان بیان کرد: مقدمه ی اولخداوند متعال تجلیات جمالی و جلالی دارد، لذا سبحات جمالش به عدد اسماء جمالش بوده و جلوات جلالش نیز به عدد اسماء جلالش می باشد پس خداوند در الوهیت و تجلیات و صفات، کامل است. مقدمه ی دومبه مقتضای تقابل […]

۱۰- دلیل عدم تبعیض در فیض نبوت و امامت یک فیض معنوی است. از نظر کلیمیان با مرگ حضرت موسی این فیض و ارتباط بشر با عالم لاهوت قطع شده است به این معنا که بعد از فوت حضرت موسی علیه السلام وحیی نیست. در جامعه فردی نیست که بین خدا و بشر مستقیما رابط […]