صفحه بایگانی دسته

امام باقر (ع)

امام باقر (ع)

سایه نور

آورده اند كه جواني زاهد از اهل شام به نزديك ابوجعفر محمد باقر عليه السلام بسيار نشستي . روزي گفت : من به نزديك تو…