امام باقر (ع) در ماه محرم سال 95 هجرى، عهده دار مقام امامت شد و اين مصادف بود با حکمرانى آل مروان. آنان مسلمانان را مجبور مى کردند که آنان را جانشين رسول خدا بشمارند و افرادى را که منتهاى رذالت و فرومايگى در پليد ترين منکرات غوطه مى خوردند، خليفه الهى بنامند. امام باقر […]

در دوران امام باقر عليه السلام، حاکمان اموى به دليل تعارضات داخلى از نهضت عظيم علمى آن حضرت غافل بودند، ولى اين به معناى در امان بودن آن امام نيست؛ بلکه حجم وسيعى از روايات گوياى اوضاع خشونت آميز آن دوره، و ظلم و تجاوز حاکمان وقت نسبت به دين، مسلمانان و امام آنان است، […]