كنيه هاوالقاب هريك ازامامان عليهم السلام يادآورفضايل واوصاف برجسته آنان است وسيماي تابناك اين الگوهاي بزرگ «جامع» و «جهاني» و «جاويدان» را نشان مي دهد. به اعتقاد شيعيان امامان همگي نوري واحدند ولي باتوجه به شرايط و ضرورت هاي زمان و مكان هر كدام در چند ويژگي شهرت يافته اند. داستان راستان زندگاني هر امام […]

الف) سيماى جواد الائمه در يک نگاه امام محمد بن على عليهما السلام (جواد الائمه) نهمين امام از خاندان اهل بيت عليهم السلام است . القابى که براى آن امام برشمرده اند و هر يک گوياى بعدى از شخصيت آسمانى حضرت است، عبارت اند از: «مختار، مرتضى، متوکل، متقى، زکى، تقى، منتجب، مرتضى، قانع، جواد، […]

امام جواد (عليه السلام) مانند ساير ائمه (عليهم السلام)، دوران زندگى مظلومانه و پرمشقتى را سپرى نمودند، و در پايان هم به علت ناتوانى دشمنان، از کمرنگ کردن انوار امامت و خراب کردن چهره الهى اين امام بزرگوار، حضرت را مسموم و به شهادت رسانيدند. در شهادت اين امام هم، اوج مظلوميت ائمه به نمايش […]