1-من استغنى بالله افتقر الناس اليه و من اتقى الله احبه الناس .كسى كه با توكل به خداوند روى نياز از مردم برگرداند مردم به او نيازمند مى شوند (و به او روى مى آورد) و كسى كه تقواى الهى را پيشه كند مردم او را دوست مى دارند(1).2- اهل المعروف الى اصطناعه احوج من […]