ابوالفرات يكي از شيعيان عصر امام حسن عسكري (ع) بود، مي گويد: ده هزار درهم از پسر عمويم طلب داشتم ، چند بار نزد او رفتم و مطالبه كردم ، او جواب منفي داد، و مرا با شدت رد كرد، سرانجام نامه اي براي امام حسن عسكري (ع) نوشتم و در آن نامه ، جريان […]

حسن سلوك
۱۷ مرداد ۱۳۹۵

ابو هاشم جعفري ، يكي از شاگردان و دوستان امام حسن عسكري (ع) بود، او چند روز، به امام حسن (ع) روزه مستحبي گرفت ، و هنگام افطار، همراه امام (ع) با هم افطار مي كردند. روزي بر اثر گرسنگي ، ضعف شديد بر ابو هاشم وارد شد، او آن روز طاقت نياورد و به […]

كرامت امام عسکری(ع)
۱۷ مرداد ۱۳۹۵

ابو هاشم جعفري (ره) گفت : به حضور امام حسن عسكري (ع) رفتم ، هدفم اين بود كه نگين انگشتري را از آن حضرت تقاضا كنم ، تا انگشتري بسازم و آن نگين را به عنوان تبرك ، بر سر انگشترم بگذارم ، ولي وقتي كه به حضورش شرفياب شدم ، به طور كلي آن […]

بركات حجت خدا
۱۷ مرداد ۱۳۹۵

احمد بن اسحاق گويد: بر امام حسن عسكري عليه السلام وارد شدم و مي خواستم از امام بعد از او, سوال كنم . امام عليه السلام قبل از سوال من فرمود: اي احمد بن اسحاق ! خداوند زمين را از زمان خلقت آدم تا روز قيامت از وجود حجت خالي نمي گذارد و به وسيله […]

اسحاق كندي از دانشمندان عراق بود، و مردم او را به عنوان فيلسوف و دانشمند بر جسته مي شناختند، او كافر بود و اسلام را قبول نداشت، حتي تصميم گرفت كتابي درباره تناقض گوئي قرآن بنويسد، چرا كه مي پنداشت بعضي از آيات قرآن با بعضي ديگر (در ظاهر) سازگار نيست ، او نگارش ‍ […]

سه نشانه صدق
۱۷ مرداد ۱۳۹۵

ابوالاديان از خدمتكاران ، و نامه رسان امام حسن عسكري (ع) بود، هنگامي كه امام حسن (ع) بيمار و بستري شد، به همان بيماري كه رحلت كرد، ابو الاديان را طلبيد، و چند نامه به او داد و فرود: اين ها را به مدائن ببر، و به صاحبانش برسان و پس پانزده روز مسافرت وقتي […]

استر سركش
۱۷ مرداد ۱۳۹۵

احمد بن حارث قزويني مي گويد: با پدرم (حارث) در شهر سامره بوديم ، پدرم نگهبان و سرپرست دامهاي كاروان سراي منسوب به امام حسن عسكري (ع) بود، در آن هنگام ، در نزد المستعين (دوازدهمين خليفه عباسي) استري بود كه از نظر زيبائي و قامت بلند و چالاكي ، نظير نداشت ، ولي سركش […]

كافور خادم گويد: يونس نقاش كه از دوستان و خادمان امام حسن عسگري(عليه السلام) بود، روزي به حضور امام آمد در حالي كه مضطرب و لرزه بر اندامش بود عرض كرد: اي مولاي من به تو در مورد خانواده ام وصيت مي كنم كه به آنها لطف و خير داشته باشيد. امام فرمود: چه خبر؟يونس […]

يكي از راويان حديث به نام جعفر بن محمّد بصري حكايت كند:روزي در محضر حضرت ابومحمّد، امام حسن عسكري عليه السلام بوديم ، يكي از مامورين خليفه وارد شد و گفت : خليفه پيام داد كه چون اءنوش ‍ نصراني يكي از بزرگان نصاري – در شهر سامراء است و دو فرزند پسرش ‍ مريض […]

پاسخ به دو سوال
۱۷ مرداد ۱۳۹۵

در دوراني كه امام حسن عسگري (عليه السلام) زنداني بود، يكسال بر اثر خشكسالي قحطي شد، گرسنگي بيداد مي كرد، علماي اسلام مردم را جمع كرد و براي نماز استسقاء (طلب باران) به بيابان بردند، نماز خواندند، و حتي چند بار نماز استسقاء خواندند ولي اثري از باران ديده نشد. عجيب اينكه علماي نصاري با […]