۳٫ تجلی تقدم امر به معروف بر نهی از منکر، در اقدام حسین (ع) یکی از واقعیات ماجرای حسین ابن علی (ع) این بود که حضرت (ع) همواره امر به معروف را در سخنان و اعمال خود بر نهی از منکر مقدم می داشت؛ در آغاز حرکت معروف، زیارت پیامبر اکرم (ص) را به جای […]

مقدمه امام حسین (ع) در کنار قبر رسول الله (ص) در آغاز حرکت خود، اساس نهضت خود را مشخص می کنند: «اللهم انی احب المعروف و انکر المنکر…».(1)در وصیت نامه خود به هنگام حرکت از مدینه به محمدبن حنفیه می فرماید : «انی لم اخرج أشراً و لا بطراً و لا مفسداً و لا ظالماً، […]

فريضه امر به معروف و نهى از منکر تنها در تذکرات افراد عادى نسبت به بعضى گناهان جزئى خلاصه نمى شود، بلکه قيام بر ضد حکومت ستمگر و تلاش براى اصلاح ساختار سياسى جامعه و تشکيل حکومتى بر اساس حق و قرآن نيز از مصاديق امر به معروف و نهى از منکر است. هرگاه در […]