در مسلخ‌ عشق‌ جز نيكو را نكشندلاغر صفتان‌ زشت‌ خو را نكشند گر عاشق‌ صادقي‌ ز كشتن‌ مگريزمردار بود هر آن‌ كه‌ او را نكشند به‌ ميمنت‌ برگزاري‌  همايش‌ سراسري‌ امام‌حسين‌2 به‌ خود جسارت‌ دادم‌،مقداري‌ از كوتاهي‌ نمودن‌ جامعة‌ مسلمانان‌ در مورد ترويج‌ دين‌ اسلام‌، اهم‌ آن‌ را بيان‌دارم‌. بي‌ترديد در اثر نبودن‌ اتحاد و […]