روش های تبلیغی پیامبر(ص)تبلیغ در زبان فارسی با دعوت، معرفی، تبیین و… مترادف است و در قرآن برای تبلیغ از کلماتی چون: قول، تعلیم، بیان، ذکر، دعوت، نبأ، انذار، تبشیر، ابلاغ، موعظه، نصیحت و… استفاده شده است.پیش از تبیین روشهای تبلیغی پیامبر اعظم(ص) مناسب است از مهمترین عناصر تبلیغ اشاره شود که عبارتند از: پیام […]