وصیتى که نوشته نشد
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

عمربن ‏خطاب ماجرا را براى ابن عباس چنین نقل مى ‏کند:ما نزد پیامبر(ص)حضور داشتیم، بین ما و زنان پرده‏اى آویخته‏ شده بود. رسول اکرم(ص)به سخن در آمده، گفت: «نوشت‏ افزاربیاورید تا براى شما چیزى بنویسم که با وجود آن هرگز گمراه ‏نشوید.» زنان پیامبر از پس پرده گفتند: خواسته پیامبر(ص)رابرآورید. من گفتم: ساکت‏ باشید! شما […]