نخست باید توجّه نمود که شرایع آسمانی اگرچه در آغاز نظر به صورت شریعت های مختلف جلوه می کند و انسان تصوّر می کند ادیان متعدّد و گوناگونی برای بشر عرضه شده و رابطه آنها از هم گسسته است و حدّ مشترکی میان آنها وجود ندارد، ولی حقیقت برخلاف این تصوّر است; بلکه از روز […]