* در ترسیم شخصیت وجود مقدس رسول ا… (ص)، با دو رویکرد «قرآنی» و «تاریخی» مواجهیم که در یک نگاه کلی، تفاوتهایی بین این دو رویکرد، به چشم می خورد. در تشریح علل این تفاوتها، چه توضیحی وجود دارد؟** در پاسخ به این سؤال، لازم است ابتدا، نگاه قرآن کریم به شخصیت نورانی پیامبر(ص) را […]