یک سوم قرآن در دو سطر گاه می‌شود که یک کلمه، دنیایی از مفاهیم را در خود جمع می‌کند و گوینده با آن یک کلمه، دریایی از معارف را به دیگری منتقل می‌نماید، در مورد قرآن چنین ادعایی، گزاف نخواهد بود چرا که کلمات و حروف آن از جانب حکیم علی الاطلاق، صادر شده است، […]