کتاب شناسی
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

 عنوان کتاب:فروغ ابدیت( تجزیه و تحلیل کاملی از زندگی پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم) مؤلف : آیت الله جعفر سبحانیسیره پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله سر مشق زندگی پارسایان ،الهام بخش عالمان ،نمونه ای نیکو برای حاکمان وآینه ای برای تصویر ارزش های والای انسانی برای سالکان است . فروغ ابدیت […]