رهبرى، ستون اصلى جامعه اسلامى است و هرگونه آسیب رساندن به آن پیامدهاى خطرناکى براى تمام ارکان دین و جامعه دارد. دشمنان اسلام با درک همین تاثیرگذارى، همواره کوشیده اند رهبرى جامعه اسلامى را از هر راه ممکن، تضعیف و ناکارآمد سازند. اقدامات خصمانه، گاه در قالب قتل، زندان، تهدید و ترور جاى مى گیرندو […]