اشكی بر آستان نياز
۱۷ مرداد ۱۳۹۵

معرفی کتاب:كتاب حاضر دعاهاي عاشقانه و عارفانه است جهت عرض حاجت و درخواست شفاعت از پيشگاه قطب عالم وجود، مهدي موعود (عجل الله تعالی فرجه الشریف) كه همراه با ادبيات عارفانه و شاعرانه توسط عزيزه شاهرخي نوشته شده است. نويسنده هر كجا نياز ديده جهت رساندن پيام و درخواست شفاعت از ديار و پيشگاه امام […]

اشكی بر آستان نياز
۱۷ مرداد ۱۳۹۵

معرفی کتاب:كتاب حاضر دعاهاي عاشقانه و عارفانه است جهت عرض حاجت و درخواست شفاعت از پيشگاه قطب عالم وجود، مهدي موعود (عجل الله تعالی فرجه الشریف) كه همراه با ادبيات عارفانه و شاعرانه توسط عزيزه شاهرخي نوشته شده است. نويسنده هر كجا نياز ديده جهت رساندن پيام و درخواست شفاعت از ديار و پيشگاه امام […]