الف) كتابهاى چاپى عربى1. الامام العاشر الامام على بن محمد الهادىگروه نويسندگان, ترجمه محمد عبدالمنعم خاقانى, چاپ مكرر, قم, مؤسسه در راه حق, 1370, رقعى, 51ص (اين كتاب فارسى بوده و به عربى و اردو ترجمه شده است).2. الامام العاشر من ائمة اهل البيت الامام الهادىمحمد حسن قبيسى عاملى, بيروت, 1403ق1983/م, وزيرى, 126ص (از سرى […]

کتاب‌های فارسی• تحلیلی از دوران دهمین خورشید امامت امام هادی، سید محمد حسینی، علی رفیعی، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، 1370ش، 630ص.• صحیفه امام هادی(ع)، جواد قیومی اصفهانی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1381ش، 431ص.• چهارده نور پاک، عقیقی بخشایشی، ج12، زندگی امام هادی(ع)، قم، انتشارات نویداسلام،1381، 139ص.• تحلیلی از زندگانی امام هادی(ع)، باقر شریف قرشی، مشهد، […]