مقدمه منابع اسلامى, نمودار فرهنگ ارجمندى است مشتمل بر مباحث و مقولات مؤثر در زندگى فردى و اجتماعى انسان. بدون تردید حجم اطلاعات در موضوعات یاد شده با پیشینه هزاره رشد اسلام, همچنان در حال گسترش است; محدودیت فرصت ها و گذر زمان, دستیابى به این اطلاعات فزاینده, ارزشمند و موردنیاز را با دشوارى و […]

كتب جوامع روايى شيعه را نبايد از دست داد، چون معلوم نيست فردا بر سر ما چه مى آيد. آيا اَبْلَغ(1) از اين مى شود گفت كه: «مُلِئَتْ ظُلْما وَ جَوْرا.»(2) زمين پر از ظلم و جور مى گردد. لذا خوب است كتاب هايى كه تا به حال چاپ نشده چاپ شود. اگر توفيق داشتيم […]