ماه رمضان نهمین ماه از ماه‌های قمری است که در آن روزه گرفتن برای مسلمانان واجب است.واژه رمضان از ریشه «رمض» به معنای شدت تابش خورشید بر سنگ‌ریزه است. به دلیل آن که هنگام نام‌گذاری ماه‌های عربی، این ماه در فصل گرمای تابستان قرار داشت، ماه رمضان نامیده شد. همچنین «رمضان» از اسماء الهی است. […]