صفحه بایگانی دسته

امامت

امامت

علم غیب معصومین

علم غیب معصومین مقدمه طبق بعضی از آیات قرآن می توان استدلال کرد در مواردی که خداوند اجازه بدهد…