صفحه بایگانی دسته

امامت

امامت

نماز تراویح

نماز تراویح داعی: تراویح در لغت جمع ترویحه در اصل اسم برای جلسه می‌باشد، بعدها نامیده شده به جلسه و نشستن بعد از…