معناي لغوي بدعت”بدعت‏” در لغت‏به معنى كار نو و بى سابقه ‏اى است كه بيانگر نوعى حسن وكمال در فاعل مى ‏باشد، چنانكه يكى از صفات خداوند “بديع‏” است:‹بديع السموات‏ و الارض›› (بقره/117). مفهوم اصطلاحى بدعت نيز آن است كه انسان چيزى را كه جزو شريعت نيست، به آن نسبت دهد، و كوتاهترين عبارت براى […]