موافقت یا عدم مخالفت با قرآن در دو مقام برای اعتبار روایات موجود کارساز است: یکی، در مقام تشخیص حجیت ذاتی روایات و دیگری، در مقام ترجیح یکی از دو یا چند روایت متعارض. در هر دو مقام روایاتی در دست است که این نقش را برای قرآن کریم بیان کرده است. ۱٫ نقش قرآن […]