زمينه تاريخى استدلال به قاعده لطف همان طور كه اشاره شد با شكل گيرى و رشد جريان عدليه گرايش به مباحث عقلى نيز بيشتر شد. اين امر با ترجمه متون فلسفى يونانى و نيز ايران باستان تقويت گشت. در واقع, رشد مباحث عقلى در جدال جريان معتزله با اهل حديث, كه در ظواهر […]

  مقدمه يكى از حوزه هاى مهم انديشه سياسى در اسلام, كلام سياسى است. على رغم قدمت طرح مسائل سياسى در علم كلام كه به نخستين سده اسلامى و سرآغاز پيدايش اين علم برمى گردد, كلام سياسى نتوانسته است همچون همتاى خود, فلسفه سياسى, مجموعه منسجمى را در طول تاريخ خود تشكيل دهد. در سده […]

به بيان ديگر، شناخت حضوري انسان عامل يا راهي براي شکوفا شدن و آگاهانه شدن معرفت حضوري و دستيابي به معرفت حضوري آگاهانه نسبت به خدا مي شود و شناخت حصولي نسبت به انسان نيز طريقي براي شناخت حصولي نسبت به خداوند متعال و صفات والاي اوست که اولي با عبادت، تزکيه ي نفس و […]

خداشناسی از راه فطرت
۱۶ مرداد ۱۳۹۵

بشر براي درک و شناسائي خداي جهان دو راه دارد:1. راه دل احساس فطري2. راه عقل و استدلالمقصود از راه فطرت اين است که شعور باطني و کشش دروني او را به سوي خدا رهبري مينمايد، بطوري که بدون هيچ دليل و استدلالي، ناخودآگاه، خداخواه و خداجوي است و حس خداخواهي در نهاد او به […]

تفکر و گفتمان در شناخت حقیقت (حسن و قبح)، از دیر زمان اهل اندیشه را به خود مشغول داشته است و صاحبنظرانى در حوزه هاى گوناگون علمى، مانند منطق، فلسفه، کلام، اخلاق، حقوق و روانشناسى و… هر یک از زاویه اى بدان پرداخته اند و در این ساحت، هم تئوریهاى نوینى را ارائه کرده اند […]