انواع آیات از حیث تفسیرپذیریبی شک نه تنها آیات قرآن از حیث تفسیرپذیری مانند هم نیستند بلکه در یک آیه نیز با سطوح معنایی متعددی روبه رو هستیم. توجه به نوع مواجهه مفسران با این چندگانگی تفسیری و تکثر معنایی، ما را در درک بهتر مبانی آنان یاری می کند.برخی از مفسران و صاحب نظران […]

در مباحث قرآن و فقه یکى از محورهاى بایسته و نیازمند پژوهش و بررسى, موضوع نقش علوم قرآن در استنباط و برداشت از آیات الاحکام است. تردیدى نیست که پیدایش هر یک از محورهاى علوم قرآنى مانند: تحریف, نسخ, اسباب نزول و غیر, ناشى از عوامل خاص بوده است و تحقیق در آن مباحث, روشنگر […]