موانع شناخت قرآن
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

همان گونه که وجود خارجی اشیا به شرایط خاصی نیاز دارد که زمینه ساز آن است و نیز موانعی دارد که از وجود آن جلوگیری، و آن را باطل می کند؛ علم هم دارای شرایطی است که آن را محقق می سازد و نیز موانعی بازدارنده دارد. زیرا نظام علت و معلول ویژه ی عین […]