آیا به راستی در دعای عرفه امام حسین (علیه السّلام)، وحدت شخصی وجود، مورد تأئید و سیر در آثار آفاقی و انفسی، مورد انکار قرار گرفته است؟ سؤال:امام حسین (علیه السّلام) در ذیل دعای عرفه می فرماید: توجه به آثار باعث دوری انسان از خدا می شود، آیا این می تواند معنای درستی داشته باشد؟ […]