من مات علی حب آل محمد مات شهیدا همانا هرکس با محبت آل محمد صلی الله علیه و آله بمیرد، شهید مرده است آثار الحجه، ج۱، ص۹۸

کسی که مشورت کند، اگر کارش را درست انجام دهد، مردم او را بستایند و اگر به خطا رود، معذورش دارند میزان الحکمه، ح ۹۸۴۷

دیدار برادران مایه سلامتی و رشد عقل است اگر چه بسیار اندک باشد. امالی مفید، ص۳۲۹

آشکار کردن چیزی پیش از استوار شدن، مایه تباهی آن است. تحف العقول، ص ۴۵۷

قصد و تقرب به خدا به وسیله دل ها برتر از خسته کردن جوارح با عبادات است. بحار الانوار، ج ۷۸، ص ۳۶۴

هر کس از خدا توفیق بخواهد و تلاش نکند، خود را مسخره کرده است. میزان الحکمه، ح۲۷۹۰

قناعت، مایه آسایش تن است. میزان الحکمه،ج۹، ص۵۸۵

بخیل کسی است که در سلام کردن، بخل ورزد. تحف العقول، ص ۲۴۸

عجله نابخردی است. نثرالدر، ج۱، ص ۳۳۴

هر که بخشنده باشد، آقایی کند. کشف الغمه، ج۲، ص ۲۴۲