همکاری افتخاری
۳۰ بهمن ۱۳۹۶

مجمع جهانی شیعه شناسی همکار افتخاری می پذیرد. برای ثبت نام اینجا کیلک کنید.

اگر آنچه را که ما اهل بیت دستور داده ایم عمل کنی و از آنچه نهی کرده ایمخودداری نمایی، تو از شیعیان ما هستی و گر نه خیر.

فاطمه پاره تن من است، هر کس او را بیازارد مرا آزرده و هر کس مرا بیازارد خدا را آزرده است.

برطرف کردن غم مومن
۰۹ بهمن ۱۳۹۶

برطرف کردن غم مومن امام صادق علیه السلام: هر که غمی از مومنی بزداید خداوند اندوه های آخرت را از او برطرف سازد. کافی، ج۲، ص۱۹ http://shiastudies.com برطرف کردن غم مومن

نماز چشمه روان
۰۵ بهمن ۱۳۹۶

نماز چشمه روان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله: نماز همانند چشمه روان است هر زمان که انسان نماز میخواند گناهانی که میان دو نماز انجام شده از بین می رود. تهذیب الاحکام، ج۲، ص ۲۳۷     http://shiastudies.com hadisgraph.com

اعتماد به خدا
۰۲ بهمن ۱۳۹۶

اعتماد به خدا ، امام جواد علیه السلام: اعتماد به خداوند منعال بهای هر چیز گرانی است و نردبان رسیدن به هر بلندایی میزان الحکمه، ج۱۳، ص ۴۵۹         http://shiastudies.com hadisgraph.com

دوستی با شخص ناشناخته امام علی علیه السلام: هرگز به دوستی با کسی که اورا خوب نشناخته ای رغبت مکن. میزان الحکمه، ج۶، ص۲۰۹       منبع http://shiastudies.com

حدیث دوستی با احمق امام علی علیه السلام: از دوستی با احمق بپرهیز، زیرا او می خواهد به تو سود رساند، اما زیان می زند. میزان الحکمه، ج۶، ص۲۰۱ منبع http://shiastudies.com حدیث دوستی با احمق

حدیث دل برکندن از دنیا امام صادق علیه السلام همه خوبی ها در خانه ای قرار داده شده و کلید آن دل برکندن از دنیا قرار داده شده است. میزان الحکمه، ج۳، ص۵۵۰       http://shiastudies.com حدیث دل برکندن از دنیا

هر کس دختر گرامیش را به ازدواج مردى گنه کار درآورد، در حقیقت نسل خود را ضایع کرده است.