صفحه بایگانی دسته

شیعه در ایران

شیعه در ایران

صفویان و تشیّع

در عصر دولت صفوی، مذهب شیعه ی اثناعشری، به وسیله ی شاه اسماعیل اول، در سال ۹۰۷ق. مذهب رسمیِ کشور اعلام گردید. پیش…