صفحه بایگانی دسته

مقاله علمی

شناخت تورات

توراه، توریه . این واژه عبری و به معنی شریعت و وصیت است. نامی که یهودان به قانون موسی (علیه السلام)دهند و گاه از آن…