معرفی حوزه ریاست
۲۹ شهریور ۱۳۹۶

معرفی حوزه ریاست حوه ریاست شامل دو بخش مهم می باشد که فعالیت های مدیریتی را در مجمع کنترل می نمایند. این دو بخش عبارتند از : ۱- دفتر مدیریت ۲- روابط عمومی و تبلیغات