معاونت اداری و مالی   این معاونت بزرگترین معاونت مجمع جهانی شیعه شناسی می باشد و واحدهای زیادی ذیل این مجموعه فعالیت می کنند تا مجمع بتواند به چرخه حیات خود ادامه دهد. واحدهای این معاونت شامل بخش های ذیل است: ۱- مدیریت خدمات رایانه ای ۲- مدیریت عرضه و فروش محصولات ۳- مدیریت خدمات […]