برخی طرح های در دست اقدام مجمع جهانی شیعه‌شناسی طرح بزرگ منشور جهانی تشیع در جهت تبیین اصول عقاید، مسلمات و آرمان‌های شیعه برگزاری همایش ملّی ژئوپلیتیک شیعه برگزاری نشست‌ها و کنگره‌های علمی به ویژه همایش بین الملل شیعه‌شناسی چاپ بیش از صد و ده عنوان کتاب تخصصی در گرایش‌های مختلف شیعه‌شناسی توسعه فعالیت‌های مجازی […]