معرفی معاونت فضای مجازی و اطلاع رسانی مجمع جهانی شیعه شناسی در حال حاضر شامل سه بخش کلی است: ۱- بخش وب سایت این بخش شامل تارنمای مجمع جهانی شیعه شناسی است که وظیفه معرفی مجمع و نیز اطلاع رسانی کارها و فعالیت های مجمع را بر عهده دارد. تارنمای مجمع در حال حاضر دارای […]